اوراق اختیار

اوراق اختیار معامله

اوراق اختیار معامله به قراردادی اطلاق می­شود که به دارنده آن حق (و نه تعهد) می­دهد اقدام به خرید یا فروش یک دارایی تعهد شده، با قیمت معین و در یک دوره زمانی مشخص، کند. اوراق اختیار معامله به دو گروه اوراق اختیار خرید و اوراق اختیار فروش تقسیم می­شود.

بیشتر بخوانید : اوراق تجاری چیست ؟

اوراق اختیار خرید

اوراق اختیار خرید به خریدار این حق را می­دهد تا دارایی تعهد شده­ ای (مانند سهام) را، با قیمت از پیش تعیین شده ­ای که قیمت توافقی نامیده می­شود، خریداری کند. در مقابل، خریدار اوراق اختیار خرید باید مبلغی را با عنوان صرف برگ اختیار خرید به فروشنده پرداخت کند.

صرف برگ اختیار خرید یک جریان نقدی منفی است که فوری به وسیله ­ی خریدار اوراق خرید به فروشنده پرداخت می­شود. با این حال، چنانچه در زمان انقضای برگ اختیار معامله، قیمت سهام تعهد شده بزرگتر از قیمت توافقی باشد، خریدار منتفع خواهد شد. اگر قیمت سهام تعهد شده بزرگتر از قیمت توافقی باشد (یعنی برگ اختیار خرید با ارزش باشد)، خریدار می­تواند با خرید سهام با قیمت توافقی و فروش فوری آن در بازار سهام با قیمت جاری بازار، اوراق اختیار خرید خود را اعمال کند.

اگر قیمت سهام تعهد شده در زمان انقضای برگ اختیار خرید کمتر از قیمت توافقی باشد (یعنی برگ اختیار خرید فاقد ارزش باشد)، خریدار به خرید برگ اختیار اقدام نخواهد کرد. در این حالت، برگ اختیار خرید، بدون این که اعمال شود، منقضی خواهد شد. این حالت برای وضعیتی که در آن، قیمت سهام تعهد شده در زمان انقضا برابر قیمت توافقی باشد (یعنی برگ اختیار خرید به قیمت بازار باشد) نیز صادق است. در این حالت، خریدار برگ اختیار خرید هزینه ای با عنوان صرف برگ اختیار خرید پرداخته است، در حالی که هیچ جریان نقدی کسب نکرده است.

اوراق اختیار فروش

اوراق اختیار فروش به خریدار اختیار معامله این حق را می­دهد تا دارایی تعهد شده­ای (مانند سهام) را، با قیمت از پیش تعیین شده­ای، که قیمت توافقی نامیده می­شود، به فروشنده­ ی اوراق اختیار فروش بفروشد. در مقابل، خریدار اوراق اختیار فروش باید مبلغی را با عنوان صرف برگ اختیار فروش به فروشنده پرداخت کند.

اگر قیمت سهام تعهد شده، در موعد سررسید، کمتر از قیمت توافقی باشد (یعنی برگ اختیار فروش با ارزش باشد) خریدار به خرید سهام تعهد شده در بازار سهام با قیمتی کمتر از قیمت توافقی اقدام و آن را فوری از طریق اعمال برگ اختیار فروش، با قیمت توافقی خواهد فروخت. اگر قیمت سهام تعهد شده در موعد سررسید بزرگتر از قیمت توافقی باشد (یعنی برگ اختیار فروش فاقد ارزش باشد)، خریدار برگ اختیار فروش هرگز اوراق اختیار معامله را اعمال نخواهد کرد.

همچنین اگر قیمت سهام تعهد شده در موعد سررسید برابر با قیمت توافقی باشد، باز هم خریدار برگ اختیار فروش، اوراق اختیار معامله را اعمال نخواهد کرد (چرا که در این حالت اوراق اختیار فروش به قیمت بازار است) و از آنجا که خریدار اوراق اختیار فروش هزینه ای را با عنوان صرف برگ اختیار فروش پرداخته است، اعمال برگ اختیار فروش نفعی برای او نخواهد داشت.

بیشتر بخوانید : حقوق و امتیازات سهامداران

کلام اخر :

با توجه به مطالب بالا، توجه داشته باشید که دارنده­ ی اوراق اختیار معامله برای تسویه­ ی وضعیت سرمایه گذاری خود سه راه در پیش دارد.

  • اول اینکه، اگر شرایط برای اعمال اوراق اختیار معامله هرگز سودآور نباشد، دارنده­ ی اوراقمی­تواند بدون اینکه اوراق خود را اعمال کند، اجازه دهد این اوراق در موعد سررسید خود منقضی شوند؛
  • دوم اینکه، دارنده ­ی اوراق اختیار معامله می­تواند وضعیتی مخالف را اتخاذ کند. در این حالت، خریدار اوراق اختیار معامله می­تواند با همان قیمت توافقی و با همان تاریخ انقضا، به فروش اوراق اختیار همان اوراق تعهد شده اقدام کند.
  • سوم اینکه، دارنده­ ی اوراق می­تواند اوراق اختیار معامله را اعمال کرده و شرایط موجود در اوراق اختیار  را به اجرا بگذارد.

مقالات

نظرات بسته هستند