صورت های مالی

کارکرد صورت های مالی

کارکرد صورت های مالی : هدف از تهیه ی صورت های مالی، “ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورت های مالی از جمله سهامداران بازار سرمایه در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود. صورت های مالی همچنین نتایج ایفای وظیفه مباشرت مدیریت یا حساب دهی آن ها را در قبال منابعی که در اختیارشان قرار گرفته است، نشان می دهد. به منظور دستیابی به این هدف، در صورت های مالی یک واحد تجاری اطلاعاتی درباره موارد زیر ارائه می شود:

 • دارایی ها
 • بدهی ها
 • حقوق صاحبان سرمایه
 • درآمد ها
 • هزینه ها
 • جریان های نقدی

این اطلاعات همراه با سایر اطلاعات مندرج در یادداشت های توضیحی، استفاده کنندگان صورت های مالی را در پیش بینی جریان های نقدی آتی واحد تجاری و خصوصا در زمان بندی و اطمینان از توانایی آن در ایجاد وجه نقد کمک می کند”.

صورت مالی

صورت مالی

اجزای گزارشگری مالی

“صورت های مالی، بخش اصلی فرایند گزارشگری مالی را تشکیل می دهد. در حال حاضر یک مجموعه کامل صورت های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع و صورت جریان وجوه نقد و یادداشت های توضیحی می باشد.”

صورت های مالی اساسی

 • ترازنامه
 • صورت سود و زیان
 • صورت سود و زیان جامع
 • صورت جریان وجوه نقد

ترازنامه

ترازنامه یکی از صورت های مالی است که وضعیت و موقعیت مالی یک بنگاه را در انتهای یک دوره مالی نشان می دهد. ترازنامه از دو ستون تشکیل شده است که در ستون سمت راست، انواع دارایی ها و در ستون سمت چپ، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام در آن مشخص شده است. این دو ستون از طریق رابطه زیر که به معادله اساسی حسابداری معروف است، به همدیگر مرتبط می شوند:

دارایی= بدهی + حقوق صاحبان سهام

صورت سود و زیان

صورت سود و زیان یکی از صورت های مالی است که عملکرد مالی شرکت را در طی یک دوره مالی نشان می دهد. در این صورت مالی درآمد ها و هزینه های یک بنگاه نشان داده می شود و از تفاضل آن ها نیز سود بدست می آید.

گردش وجوه نقد

گردش وجوه نقد یکی از صورت های مالی است که دریافت و پرداخت های نقدی را نشان می دهد. صورت جریان وجوه نقد باید منعکس کننده جریان های نقدی طی دوره تحت سر فصل های اصلی زیر باشد:

 • فعالیت های عملیاتی
 • بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی
 • مالیات بر درآمد
 • فعالیت های سرمایه گذاری
 • فعالیت های تامین مالی
صورت مالی

صورت مالی

صورت سود و زیان جامع

صورت سود و زیان جامع به عنوان یک صورت مالی اساسی، باید کل درآمد ها و هزینه های شناسایی شده طی دوره را که قابل انتساب به صاحبان سرمایه است، به تفکیک اجزای تشکیل دهنده آن ها نشان دهد.

هدف از تهیه صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع، ارائه کلیه درآمد ها و هزینه های شناسایی شده طی یک دوره مالی می باشد. تمرکز اصلی صورت سود و زیان دوره بر درآمد ها و هزینه ها تنها در مواردی در صورت سود و زیان منعکس نمی شود که به طور مشخص به موجب استاندارد های حسابداری مستقیما به حساب حقوق صاحبان سرمایه منظور شود. از آنجایی که جهت تصمیم گیری اقتصادی استفاده کنندگان صورت های مالی، آگاهی از کلیه جنبه های عملکرد مالی واحد تجاری طی دوره ضرورت دارد، لازم است کلیه درآمد ها و هزینه های شناسایی شده طی آن دوره مورد ملاحظه قرار گیرد. بدین لحاظ همان گونه که در مفاهیم نظری گزارشگری مالی مقرر شده، تهیه و ارائه یک صورت مالی اساسی جدید با عنوان «صورت سود و زیان جامع» لازم است تا میزان افزایش یا کاهش حقوق صاحبان سرمایه از بابت درآمد ها و هزینه های مختلف دوره نشان داده شود.

 

مقالات

نظرات بسته هستند